Składki członkowskie

/ Stowarzyszenie / Składki członkowskie


Regulamin składek członkowskich

1. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło nadanie członkostwa.

1a.      Obowiązek opłacenia składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia przyjętych przed 31 grudnia 2015 r. powstaje z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Każdy członek przekazuje płatność na rachunek bankowy w Alior Bank o numerze 30 2490 0005 0000 4600 3281 4307, z tytułem wpisanym zgodnie ze schematem: [Imię Nazwisko], [Klub Republikański], [nr PESEL], Składka członkowska.

3. Wpłaty dokonywane na konto główne przyporządkowywane są do poszczególnych Klubów Republikańskich.

4. Na wniosek Pełnomocników Regionalnych, po przedstawieniu faktury lub rachunku, z rachunku bankowego wymienionego w punkcie 2. dokonuje się płatności za towary lub usługi, których przeznaczenie jest zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, o ile kwota faktury lub rachunku nie przekracza kwoty wszystkich środków zebranych na terenie właściwym dla wnioskującego Pełnomocnika.

5. Sekretarz Stowarzyszenia prowadzi dostępny dla Koordynatorów i Pełnomocników rejestr wpłat, z którego wynika ilość środków jakimi dysponuje każdy Klub.

6. Rejestr wpłat jest aktualizowany co najmniej raz na kwartał, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia danego kwartału.

7. Członkowie Stowarzyszenia regularnie opłacający składki członkowskie uzyskują dodatkowe prawa opisane w „Karcie Republikanina”, która zostanie przyjęta w drodze Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr 04/2016 Zarządu Stowarzyszenia „Republikanie” z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie pobierania składek członkowskich i rejestru wpłat
  2. Uchwała nr 05/2016 Zarządu Stowarzyszenia „Republikanie” z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 05/01/2014 (74) Zarządu Stowarzyszenia „Republikanie” z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wykonania uchwały nr 4/2013 Zjazdu Republikańskiego


Kliknij, jeżeli chcesz opłacić składki członkowskie przez Paypal