Statut

/ Stowarzyszenie / Statut


Postanowienia ogólne 
§ 1

1. Tworzy się Stowarzyszenie „Republikanie”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie podlega rejestracji sądowej i z chwilą zarejestrowania nabywa osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
4. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju.
5. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Cele i sposoby działania 
§ 2

1. Stowarzyszenie dąży do:

1) popularyzowania idei dobra wspólnego i zasady pomocniczości, 
2) współtworzenia, wspierania i popularyzowania programów reformujących instytucje publiczne w celu przywrócenia i poprawienia skuteczności ich działania zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, 
3) kształtowania postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu poszanowania dla wartości chrześcijańskich,
4) ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,
5) wspierania rodziny i małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, 
6) poszerzania sfery wolności.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie spotkań, odczytów, konferencji, szkoleń,
2) udział w dyskusjach,
3) wyrażanie opinii w sprawach publicznych, 
4) współpracę z innymi organizacjami,
5) integrowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia 
§ 3

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających, 
3) Członków Honorowych.

 
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który: 

1) ukończył 16 lat, 
2) utożsamia się z celami Stowarzyszenia,
3) wypełnił deklarację członkowską, i 
4) uzyskał rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 
3. Zarząd w terminie 45 dni od dnia wpływu deklaracji członkowskiej podejmie uchwałę w przedmiocie przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia. 
4. Od uchwały odmownej w sprawie przyjęcia osoby w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Komisji Rewizyjnej pełniącej funkcję Sądu Koleżeńskiego. 
5. Członkami Zwyczajnymi są również jego założyciele. 
6. Członek Zwyczajny ma prawo: 

1) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w Zjeździe, 
3) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

7. Członek Zwyczajny ma obowiązek: 

1) aktywnie wspierać cele Stowarzyszenia, 
2) działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i brać udział w jego działalności, 
3) regularnie opłacać składki członkowskie, uchwalone przez Zjazd, 
4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
5) postępować uczciwie w życiu publicznym, zawodowym i prywatnym, 
6) wykazywać się koleżeńską postawą wobec członków Stowarzyszenia, 
7) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia.

8. Członek Zwyczajny nie może należeć do organizacji, która dąży do lub realizuje cele sprzeczne z celami Stowarzyszenia. 
9. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i wypełniła deklarację członkowską. 
10. Członkowie Wspierający mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia również na czas określony. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, a także termin udzielenia wsparcia, Członkowie Wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem i określają w deklaracji członkowskiej. 
11. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 
12. Przyznanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Zjazdu, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 Członków Zwyczajnych. 
13. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki określone w ust. 6 i 7. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi nie posiadają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. Ponadto, Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi mogą brać udział w Zjeździe wyłącznie z głosem doradczym i nie przysługuje im prawo do głosowania nad uchwałami Stowarzyszenia. 
14. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
15. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 
16. Do Członków Wspierających i Członków Honorowych ust. 18 stosuje się odpowiednio.
17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji, z chwilą otrzymania rezygnacji przez Stowarzyszenie, 
2) wykreślenia na podstawie orzeczenia Komisji Rewizyjnej pełniącej funkcję Sądu Koleżeńskiego; 
3) nieopłacenia wymaganych składek członkowskich o wartości odpowiadającej 6-miesięcznym składkom po uprzednim zawiadomieniu o stanie zadłużenia przez Zarząd i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu na uregulowanie zaległości, 
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, 
5) śmierci.

18. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek powiadamiać Zarząd o każdej zmianie adresu do korespondencji. Pismo wysłane przez Stowarzyszenie do członka, zwrócone z powodu wysłania go na ostatni podany przez danego członka adres pod którym dana osoba nie mieszka, ma moc prawną doręczenia w ostatnim dniu terminu, w którym możliwe było odebranie listu poleconego przez tego członka. 
19. Adresem korespondencyjnym jest również adres poczty elektronicznej podany w deklaracji członkowskiej. Postanowienia ust. 18 stosuje się odpowiednio do adresu poczty elektronicznej. 

Władze krajowe Stowarzyszenia 
§ 4

Władzami krajowymi Stowarzyszenia są: 

1) Zjazd, 
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

 

Zjazd 
§ 5

1. Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Członkowie mogą uczestniczyć w Zjeździe jedynie osobiście, a nigdy przez pełnomocników. Wyjątek stanowią członkowie niebędący osobami fizycznymi.
2a. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi mogą brać udział w Zjeździe wyłącznie z głosem doradczym i nie przysługuje im prawo do głosowania nad uchwałami Zjazdu.
3. Zjazd jest zwoływany przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zjazd winien odbyć się co najmniej raz w danym roku sprawozdawczym. 
4. Zjazd może obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę przybyłych członków Stowarzyszenia. 
5. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. 
6. Zjazd: 

1) wybiera Prezesa Stowarzyszenia oraz innych członków Zarządu, 
2) odwołuje poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd, 
3) wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej, 
4) wysłuchuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i decyduje w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium, 
5) ustala wysokość składki członkowskiej, 
6) może zmienić Statut, 
7) decyduje w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

 
7. Zjazd zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej.

8. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zjazdu, jeżeli: 

1) Zarząd nie zwoła Zjazdu w terminie określonym w § 5 ust. 3, 
2) Zarząd nie zwoła Zjazdu w terminie 14 od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust.7 pkt 2. 
3) Zarząd nie zwoła Zjazdu w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji o której mowa w § 6 ust. 7.

 
9. Porządek Zjazdu ustala organ zwołujący Zjazd, przy czym w przypadku zwołania Zjazdu na żądanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, w porządku obrad Zjazdu muszą zostać zawarte punkty porządku obrad wskazane w żądaniu Komisji Rewizyjnej.

Zarząd 
§ 6

1. Zarząd składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Liczbę Wiceprezesów oraz członków Zarządu ustala Zjazd. 
2. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani na wspólną, trzyletnią kadencję. Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym udział biorą dwaj kandydaci z najwyższym poparciem w pierwszym głosowaniu, a do wyboru wystarcza zwykła większość głosów. 
3. Zjazd wybiera prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków Zarządu w osobnych głosowaniach odpowiednio do ilości funkcji przewidzianych w Zarządzie. 
4. W skład Zarządu nie mogą być powołane osoby, które wchodziły w skład Zarządu w bezpośrednio poprzedzającej kadencji i nie uzyskały na Zjeździe absolutorium. 
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wchodzącej w skład Zarządu w trakcie kadencji, pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu powołują do Zarządu nową osobę w drodze kooptacji. 
6. W skład Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie więcej niż dwie osoby powołane w drodze kooptacji. W drodze kooptacji nie może zostać powołany Prezes. 
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa lub więcej niż dwóch osób powołanych do Zarządu przez Zjazd, Zarząd jest uprawniony wyłącznie do zwołania Zjazdu w celu uzupełnienia składu Zarządu albo odwołania dotychczasowego Zarządu i powołania nowego Zarządu. 
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
9. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz (w stosunkach z osobami trzecimi) i w stosunkach z członkami Stowarzyszenia, 
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
4) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 
5) realizacja celów statutowych i programu działania Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Zjazdu, 
6) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i ich składanie na Zjeździe, 
7) zwoływanie Zjazdu, 
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków, 
9) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 
10) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał dla Zjazdu, 
11) kierowanie wniosków o ukaranie członków Stowarzyszenia do Komisji Rewizyjnej pełniącej w danym przypadku rolę Sądu Koleżeńskiego;

10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes wedle potrzeby, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zarząd może obradować bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy jego członkowie. 
11. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 
12. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie, w tym oświadczenia, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego, składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Sekretarz. 
13. Mandat członka Zarządu wygasa z momentem: 

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby wchodzącej w skład Zarządu, 
2) odwołania danego członka Zarządu ze składu Zarządu przez Zjazd, 
3) odwołania Zarządu przez Zjazd, 
4) rezygnacji członka Zarządu z zasiadania w Zarządzie, 
5) wybrania nowego Zarządu przez Zjazd, 
6) upływu 36 miesięcy od momentu powołania danego Zarządu.

14. W umowie pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporze pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna. 

Komisja Rewizyjna 
§ 7

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna w sprawach dotyczących naruszenia Statutu przez Członków Stowarzyszenia w tym w szczególności w sprawach dotyczących pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu oraz odwołań od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia pełni funkcję Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonego uchwałą Zjazdu.
3. W przypadku nieuchwalenia przez Zjazd regulaminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Komisja Rewizyjna w sprawach właściwych dla Sądu Koleżeńskiego proceduje w oparciu o regulamin uchwalony na swoim posiedzeniu.
4. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Zjazd na trzyletnią kadencję.
5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, pozostałe osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej powołują do Komisji Rewizyjnej nową osobę w drodze kooptacji. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie więcej niż dwie osoby powołane w drodze kooptacji. W przypadku wygaśnięcia mandatu więcej niż dwóch osób powołanych do Komisji Rewizyjnej przez Zjazd, Zarząd niezwłocznie zwołuje Zjazd w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej albo odwołania dotychczasowej Komisji Rewizyjnej i powołania nowej Komisji Rewizyjnej.
7. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybierany przez jej członków na pierwszym posiedzeniu. Pod nieobecność przewodniczącego, w razie jego rezygnacji lub nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w ust. 6 w terminie 14 dni zastępuje go najstarszy wiekiem członek Komisji Rewizyjnej.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący wedle potrzeby, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przewodniczący ma obowiązek niezwłocznego zwołania posiedzenia na wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu. Komisja Rewizyjna może obradować bez formalnego zwołania jeśli obecni są wszyscy jej członkowie.
9. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej, chyba że Statut stanowi inaczej. Jeżeli żaden z członków Komisji Rewizyjnej się nie sprzeciwi, może on podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
10. Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje gospodarkę finansową Stowarzyszenia, w tym kontroluje działalność finansową Zarządu pod kątem legalności, gospodarności i rzetelności,
2) przedstawia Zjazdowi sprawozdanie, obejmujące ocenę stanu majątkowego Stowarzyszenia, ocenę działalności finansowej Zarządu oraz wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
3) dokonuje wiążącej interpretacji Statutu większością 4/5 głosów w obecności co najmniej czterech członków,
4) wykonuje inne zadania przewidziane Statutem.
5) pełni rolę Sądu Koleżeńskiego.

11. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z momentem:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej,
2) odwołania danego członka Komisji Rewizyjnej ze składu Komisji Rewizyjnej przez Zjazd,
3) odwołania Komisji Rewizyjnej przez Zjazd,
4) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
5) upływu 36 miesięcy od momentu powołania danej Komisji Rewizyjnej,
6) wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Zjazd.

Kluby Republikańskie 
§ 8

1. Zarząd może powoływać w drodze uchwały Kluby Republikańskie, które stanowią jednostki pomocnicze Stowarzyszenia.
2. Klub Republikański posiadający minimum 15 członków może zostać zarejestrowany jako terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia i posiadać własną osobowość prawną. Zarząd Stowarzyszenia uchwali regulamin związany z rejestracją Klubu Republikańskiego w Sądzie.  
3. Do Klubu Republikańskiego mogą należeć jedynie członkowie Stowarzyszenia. 
4. Członek Stowarzyszenia może należeć do co najwyżej jednego Klubu Republikańskiego. 
5. Władzami Klubu Republikańskiego są: 

1) Zjazd Klubu Republikańskiego, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie danego Klubu Republikańskiego, 
2) Zarząd Klubu Republikańskiego, w skład którego wchodzi od 3 do 5 członków danego Klubu Republikańskiego, 
3) Komisja Rewizyjna Klubu Republikańskiego, w skład której wchodzi trzech członków danego Klubu Republikańskiego.

6. Klub Republikański prowadzi własną gospodarkę finansową. Zarząd Klubu Republikańskiego odpowiada za gospodarkę finansową Klubu Republikańskiego. Zapisy §9 stosuje się odpowiednio. 
7. Nadzór nad gospodarką finansową Klubu Republikańskiego sprawuje Komisja Rewizyjna Klubu Republikańskiego.  
8. Paragrafy 5, 6 i 7 Statutu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do Klubów Republikańskich posiadających osobowość prawną. 
9. Klub Republikański ma w szczególności prawo: 

1) konsultować istotne zamierzenia organizacyjne i programowe Stowarzyszenia, 
2) zajmować stanowisko w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 
3) podejmować decyzje i uchwały we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia na terenie, na którym dany Klub Republikański działa, 
4) realizować cele statutowe Stowarzyszenia na terenie, na którym dany Klub Republikański działa.

 
10. Klub Republikański działa na podstawie niniejszego Statutu. Kwestie nieuregulowane Statutem Stowarzyszenia Klub Republikański reguluje stosownie do potrzeb zapisami w Regulaminie Klubu lub w innym dokumencie wewnętrznym, które to dokumenty nie mogą być sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia. 
11. Klub Republikański powoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek przedstawiciela członków założycieli powstającego Klubu Republikańskiego. Wniosek powinien zawierać protokół zjazdu założycielskiego, listę członków założycieli w liczbie co najmniej 15, i wszystkie uchwały zjazdu założycielskiego.
12. Zarząd rozpatruje wniosek o powołanie Klubu Republikańskiego posiadającego osobowość prawną, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, na najbliższym posiedzeniu nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania wniosku. Zarząd odmawia powołania Klubu Republikańskiego, jeżeli wniosek zostanie negatywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.  
13. Klub Republikański może zostać rozwiązany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku: 

1) zmniejszenia się liczby członków danego Klubu Republikańskiego do mniej niż 15 osób, 
2) stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną rażącej sprzeczności działalności danego Klubu Republikańskiego ze Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia albo zaniechaniem działalności statutowej przez dany Klub Republikański.

14. Przepisy ustępów 5-13 stosuje się do Klubów posiadających własną osobowość prawną. 
15. W zakresie nie uregulowanym w §8 stosuje się odpowiednio zapisy Statutu Stowarzyszenia dotyczące władz krajowych Stowarzyszenia. 

Majątek Stowarzyszenia 
§ 9

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

1) darowizn, 
2) składek członkowskich, 
3) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
4) ofiarności publicznej, 
5) spadków i zapisów.

 

Zmiany Statutu 
§ 10

1. Zmiany Statutu uchwala Zjazd bezwzględną większością głosów. 
2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z momentem ich zarejestrowania w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 
§ 11

1. O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Zjazd większością 2/3 głosów na zgodny wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
2. W przypadku rozwiązania majątek Stowarzyszenia przeznacza się na Fundację Republikańską zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000340559.

Stowarzyszenie „Republikanie” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 02.08.2013 r. pod numerem KRS 0000472238.

Niniejszy Statut został przyjęty Uchwałą Zjazdu Republikańskiego Stowarzyszenia „Republikanie” nr 1/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmian w statucie. Statut wszedł w życie w dniu 4 stycznia 2017 r.