Regulamin konkursuRegulamin konkursu „Jestem Republikaninem?”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Jestem Republikaninem?” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Fundację Republikańską z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 41, wpisaną do rejestru w stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 9, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs polega na wyłonieniu najciekawszych, zdaniem jury konkursu, nagrań filmowych spełniających warunki formalne udziału w konkursie.

§2
Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia Filmu do Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Dany Uczestnik może dokonać zgłoszeń dowolnej liczby Filmów do Konkursu.

§3
Warunki formalne

 1. W Konkursie biorą udział nagrania filmowe zaczynające się od słów „Jestem Republikaninem?”.
 2. Każde nagranie filmowe zgłoszone do Konkursu powinno być nagrane w technice cyfrowej przy użyciu cyfrowej kamery video, telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego – co nie wyklucza późniejszego montażu;
 3. Nagranie filmowe nie może być dłuższe niż 2 minuty;
 4. Nagranie filmowe powinno stanowić plik zapisany w formacie: mov, mpg, mp4, avi, nie przekraczający 10 MB.
 5. Nagrania filmowe spełniające powyższe warunki przesłane zgodnie z §3 ust. 2. zwane będą dalej „Filmami”.

§4
Zgłoszenia

 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Filmu (dalej: „Zgłoszenie”) za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 16 czerwca 2013 roku, do godziny 23:59 wg czasu GMT+01:00 nadesłać Film na adres:
 3. W treści e-maila zgłoszeniowego wpisać należy imię, nazwisko i numer telefonu.
 4. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili zapisania (uploadu) przesyłanego Filmu na serwerze poczty Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zgłoszeń z powodu działania siły wyższej, lub problemów leżących po stronie operatorów sieci teleinformatycznych.

§5
Prawa autorskie

 1. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z jednoczesnym udzieleniem Organizatorowi przez danego Uczestnika nieodpłatnej i przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do Filmu (dalej: „Licencja”) na następujących warunkach:
  1. okres Licencji wynosi 25 lat;
  2. Licencja upoważnia do korzystania z jej przedmiotu na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (iii) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt. (ii) powyżej: publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, wykorzystywania w formie usług telekomunikacyjnych (np. SMSów lub innych przekazów dźwiękowych oraz wizualnych), a także inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  3. Licencja upoważnia do korzystania z jej przedmiotu na terytorium obejmującym obszar całego świata;
  4. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie tożsamym z zakresem Licencji.
 2. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez danego Uczestnika, korzystającego z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych, oświadczeń o:
  1. wyrażeniu zgody na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Filmu, poprzez dokonywanie jego skrótów oraz na korzystanie przez Organizatorów z tych opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
  2. zezwoleniu Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Filmu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych ust. 1 powyżej;
  3. upoważnieniu Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Filmu publiczności, udostępnianiu Filmu anonimowo, bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika.
 3. Dokonanie zgłoszenia jest także równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez danego Uczestnika oświadczeń i gwarancji, że:
  1. Uczestnik jest wyłącznym autorem przesłanego Filmu i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Filmu oraz prawa pokrewne do Filmu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Filmu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone,
  2. osoby występujące w Filmie brały w nim udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na udział i emisję Filmu w ramach Konkursu oraz stwierdziły że emisja/udział w Konkursie nie naruszy ich dóbr osobistych;
  3. żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych uprawnień,
  4. w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku z korzystaniem z Filmów zgodnie z postanowieniami Licencji i niniejszego Regulaminu, zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz w całości zaspokoi roszczenia osób trzecich.
 4. Laureat Konkursu zobowiązany jest przenieść nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Filmu w formie pisemnej umowy. 

§6
Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W skład jury Konkursu powołane zostaną trzy osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez wskazanie przez jury 100 najlepszych Filmów nadesłanych w zgłoszeniach.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2013 roku do godziny 23:59 wg czasu GMT+01:00.

§7
Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są zaproszenia na Konwencję Republikanów, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2013 roku w Warszawie.
 2. Organizator przewiduje przyznanie do 100 nagród. Liczba nagród przyznanych przez Organizatora może zostać zmieniona bez podawania przyczyny.
 3. Informacje dla zwycięzców wraz z zaproszeniami na Konwencję zostaną przesłane drogą elektroniczną   w ciągu 24 godzin od chwili Rozstrzygnięcia konkursu poczta elektroniczną na adres e-mail, z   którego wysłane zostało zgłoszenie.

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) jest Organizator ? Fundacja Republikańska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.
 3. Uczestnikowi Konkursu, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do danych jego dotyczących oraz ich poprawiania. Przysługuje mu także prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku oznacza to pozbawienie uczestnika możliwości udziału w Konkursie i ewentualnego prawa do nagrody.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, a także za  prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Uczestnika Konkursu;
  2. szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu;
  3. ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków  uczestnictwa w Konkursie;
  4. nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych i  telefonicznych;
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych  i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Prace, które nie będą spełniały warunków niniejszego Regulaminu oraz będą zgłaszane po  upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału I, nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania Konkursu w wyjątkowej sytuacji, nie  wynikającej z zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin zamieszczony jest na stronie www.zmieniajpolske.pl