NIK o urzędach skarbowych w Polsce: dobrze, ale źle


Aktualny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący funkcjonowania wybranych urzędów i izb skarbowych oraz przestrzegania przez nie prawa podatkowego zawiera dwie zasadnicze tezy: prawo podatkowe w większości przypadków jest przestrzegane, mimo iż przepisy z jego zakresu są nadal w znacznym stopniu nieprzejrzyste i bardzo trudne do zinterpretowania.

Kontrolerzy NIKu wskazali na kilka obszarów z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, które powinny być w jak najkrótszym czasie zreformowane. Polscy podatnicy cierpią głównie za sprawą niskiej jakości decyzji organów podatkowych. Jak wskazuje raport rośnie liczba odwołań podatników od urzędniczych orzeczeń wydanych w pierwszej instancji (30% odwołań od decyzji w I półroczu 2013 roku wobec 18,2% odwołań w całym roku 2011).

W ponad połowie powyższych przypadków urzędy przekroczyły ustawowy limit czasu trwania postępowań odwoławczych (rekord został pobity w Zielonej Górze, gdzie podatnik czekał ponad 5 lat na wynik postępowania). Ponadto nadal na wysokim poziomie utrzymuje się odsetek uchylonych decyzji urzędów skarbowych pierwszej instancji (34,4% uchylonych decyzji w I półroczu 2013 roku). Wszystko to w połączeniu z coraz większym zapotrzebowaniem na wydawanie interpretacji prawa podatkowego, wskazuje na znaczny stopień skomplikowania tegoż prawa w Polsce, jak również na niezadowalającą wartość merytoryczną działalności urzędników podatkowych.

NIK stwierdza wprost, że polskie prawo podatkowe jest niejasne oraz w znaczącej liczbie przypadków niezgodne z przepisami unijnymi oraz Konstytucją RP i fakt ten został uznany przez kontrolerów za główną przyczynę tak słabej jakości decyzji organów podatkowych. Mimo to, raport stwierdza również, że przyczyną tej sytuacji jest przeciążenie pracą urzędników oraz braki kadrowe, nawet pomimo faktu, iż w ostatnich latach w większości urzędów skarbowych w Polsce przeprowadzono zmiany organizacyjne oraz wydano znaczne sumy na szkolenie pracowników.

NIK rekomenduje Ministerstwu Finansów jak najszybsze zreformowanie przepisów podatkowych, które spowodują jego ujednolicenie oraz pozwolą zbudować spójny i przejrzysty system podatkowy w Polsce. Na razie jednak brak jest odpowiedzi ministerstwa na te wezwania, a przecież nie jest to pierwszy raport NIKu o podobnych konkluzjach. Mało tego, wzmiankowany raport wprost punktuje ministerstwo wskazując na nieterminowe udzielanie przez nie odpowiedzi na zapytania izb skarbowych (w skrajnych przypadków na odpowiedź ministerialnych urzędników trzeba było poczekać nawet kilka lat!). Nie można się zatem dziwić, że np. wskaźnik wolności gospodarczej (IEF) plasuje Polskę dopiero na 50. miejscu na 178 sklasyfikowanych państw. Najwyższa pora na zmiany prawa podatkowego w Polsce, a pierwszą z nich powinno być, popierane przez Republikanów, zniesienie PITu. Do dzieła!

MBU