Priorytety dla Polski

/ Priorytety dla Polski


Priorytety dla Polski

1

demokracja bezpośrednia

demokracja bezpośrednia

Wprowadzimy nową ordynację wyborczą opartą na Jednomandatowych Okręgach Wyborczych i równym prawie do kandydowania dla każdego. Umożliwimy przeprowadzanie wszelkich głosowań przez internet.

Umożliwimy przeprowadzanie wiążących dla władz referendów krajowych i lokalnych oraz referendów w sprawach podatkowych. Zapewnimy realne funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dzięki obowiązkowemu skierowaniu ustaw obywatelskich do komisji Sejmu oraz poprzez zagwarantowanie inicjatorom udziału w pracach sejmowych. Umożliwimy zgłaszanie przez grupy obywateli projektów uchwał na szczeblu samorządowym (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza). Zapewnimy pełny dostęp do informacji o działaniach i wydatkach administracji państwowej.

2

niskie i proste podatki

demokracja bezpośrednia

Jesteśmy przekonani, że fundamentem konkurencyjności polskiej gospodarki powinny być niskie i proste podatki. Dlatego naszym celem jest, aby Polska miała najmniejsze w Unii Europejskiej obciążenia podatkowe. To spowoduje, że Polska przyciągnie inwestorów z Europy i całego świata. Będziemy dążyć do wprowadzenia konstytucyjnego zakazu nakładania danin publicznych przekraczających 33% PKB, dzięki czemu Dzień Wolności Podatkowej przypadanie najpóźniej 1 maja.

Zastąpimy skomplikowane i nieefektywne podatki PIT i CIT łatwym do rozliczenia podatkiem od funduszu płac dla pracowników i jednolitym podatkiem od działalności gospodarczej. Dzięki uproszczeniu przepisów, rozszerzymy możliwość stosowania zryczałtowanego opodatkowania na wszystkie małe firmy. Efektem wprowadzonych zmian będzie zmniejszenie rozmiarów aparatu skarbowego i jego kompetencji kontrolnych wobec drobnych firm i zwykłych obywateli.

Uważamy za niedopuszczalny obecny poziom zadłużenia sektora publicznego. Podejmiemy natychmiastowe kroki zmierzające do zmniejszenia długu, począwszy od ustanowienia zakazu uchwalania budżetów przewidujących deficyt inny niż na cele inwestycyjne zarówno na poziomie krajowym, jak i samorządowym. Przygotujemy wieloletni i wiążący plan całościowej spłaty długu publicznego.

3

redukcja biurokracji

demokracja bezpośrednia

Radykalnie zmniejszymy administrację państwową i samorządową – o co najmniej 20% w stosunku do stanu obecnego. Cel ten osiągniemy poprzez likwidację urzędów zbędnych, nieefektywnie wykonujących swoje funkcje oraz dzięki ograniczeniu liczby urzędników zatrudnionych w pozostałych urzędach. W pierwszej kolejności proponujemy likwidację urzędów pracy, powiatowego szczebla administracji terytorialnej, kuratoriów oraz państwowych agencji zajmujących się nieruchomościami i rolnictwem. Oszczędności w wyniku cięć w administracji nie trafią do budżetu państwa, ale zostaną zwrócone obywatelom. W końcu, w celu poprawy jakości polskiej administracji, wprowadzimy okresowe zewnętrzne audyty i oceny funkcjonowania administracji publicznej.

4

program prorodzinny

demokracja bezpośrednia

Aby zapobiec nadchodzącej katastrofie demograficznej, wprowadzimy spójny program polityki prorodzinnej, nastawiony na cel zwiększenia liczby rodzących się w Polsce dzieci i powrotu rodzin i młodych ludzi z emigracji zarobkowej. Obecne instrumenty chaotycznej i nieskutecznej polityki prorodzinnej zostaną zastąpione przez trzy najistotniejsze mechanizmy: dwuletnie płatne urlopy macierzyńskie, bon wychowawczy przysługujący na każde dziecko do osiągnięcia przez nie wieku szkolnego oraz zwiększone ulgi na dzieci odliczane od wszystkich podatków i składek ZUS, wzrastające na każde kolejne dziecko w rodzinie.

5

deregulacja gospodarki

demokracja bezpośrednia

Przeprowadzimy radykalne otwarcie 250 zawodów ułatwiając młodym ludziom awans zawodowy. Zlikwidujemy zbędne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Wyeliminujemy ciężary nakładane na polskich obywateli i przedsiębiorców, które są niewymagane przez prawo europejskie, zgodnie z zasadą UE+0. Wprowadzimy zasadę milczącej zgody w postępowaniu administracyjnym – jeżeli urząd w nie wyda decyzji w terminie, będzie ona zgodna z wnioskiem przedsiębiorcy lub obywatela. Wprowadzimy przepisy dyscyplinujące sądy do wydawania wyroków w określonych limitach czasowych. Zapewnimy regularne szkolenia i weryfikację wiedzy sędziów i prokuratorów z zakresu ekonomii i finansów w celu zwiększenia profesjonalizmu orzekania w sprawach gospodarczych.

6

reforma
edukacji

demokracja bezpośrednia

Proponujemy radykalną reformę systemu edukacji. Jej celem będzie zapewnienie uczniom i studentom umiejętności pożądanych na rynku pracy i odpowiadających potrzebom dynamicznego rozwoju technicznego. Zlikwidujemy gimnazja, przywrócimy szkolnictwo zawodowe, dostosowując je do aktualnych potrzeb pracodawców. Na każdym etapie edukacji wprowadzimy bon edukacyjny, co wymusi konkurencję między szkołami i szkołami wyższymi. Tylko bowiem stworzenie atrakcyjnej oferty dla uczniów i studentów zapewni tym placówkom finansowanie budżetowe. Wprowadzimy system kredytów studenckich pozwalających na pokrycie rzeczywistych kosztów nauki i utrzymania.

7

nowy system emerytalny

demokracja bezpośrednia

Proponujemy nowy system emerytalny oparty na emeryturze obywatelskiej i dobrowolnych oszczędnościach Polaków. Każdemu uprawnionemu, który przepracował określoną minimalną liczbę lat, po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie przysługiwać wypłacana z budżetu państwa emerytura obywatelska w wysokości jednakowej dla wszystkich, pozwalająca na zapewnienie podstawowych potrzeb. Dodatkowe dobrowolne oszczędności emerytalne Polaków będą zwolnione od opodatkowania. Wynagrodzenia osób w nowym systemie nie będą obciążone składkami emerytalnymi. Obywatele, którzy rozpoczęli funkcjonowanie w obecnym systemie, będą mogli dobrowolnie w nim pozostać lub przejść do nowego. Obecny system będzie stopniowo wygaszany, a ZUS i KRUS docelowo zlikwidowane. Założeniem wyjściowym reformy jest powszechność systemu emerytalnego.

8

ochrona
zdrowia

demokracja bezpośrednia

Raporty Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawiają złudzeń co do tego, jak wygląda system opieki zdrowotnej, który jednak posiada rezerwy pozwalające na poprawę sytuacji pacjentów. Przejęcie przez służby medyczne odpowiedzialności za prowadzenie pacjenta do końca leczenia, uzależnienie praw do korzystania z usług objętych ubezpieczeniem wyłącznie od ubezpieczenia, a nie od statusu lekarza, usprawnienie obiegu dokumentacji medycznej i przywrócenie właściwego statusu oraz poziomu zatrudnienia w Pogotowiu Ratunkowym to tylko niektóre z wielu prostych działań, które można i należy podjąć od razu.

Zaproponuj priorytet dla Polski!

9

mój priorytet
dla Polski

Wyślij nam swój własny priorytet dla Polski dzięki formularzowi poniżej. Nie zapomnij też umieścić garści informacji kontaktowych, jeśli chcesz, aby był to początek współpracy ze Stowarzyszeniem Republikanie.