Statut

/ Stowarzyszenie / Statut


Postanowienia ogólne
§ 1

1. Tworzy się Stowarzyszenie „Republikanie”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie podlega rejestracji sądowej i z chwilą zarejestrowania nabywa osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
4. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju.
5. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Cele i sposoby działania
§ 2

1. Stowarzyszenie dąży do:
1) popularyzowania idei dobra wspólnego i zasady pomocniczości,
2) współtworzenia, wspierania i popularyzowania programów reformujących instytucje publiczne w celu przywrócenia i poprawienia skuteczności ich działania zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym,
3) kształtowania postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu chrześcijańskim,
4) ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,
5) wspierania rodziny i małżeństwa jak związku mężczyzny i kobiety.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Nieodpłatne organizowanie spotkań, odczytów, konferencji, szkoleń,
2) Udział w dyskusjach,
3) Wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
4) Współpracę z innymi organizacjami,
5) Integrowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia
§ 3

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających,
3) Członków Honorowych.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który:
1) ukończył 16 lat,
2) utożsamia się z celami Stowarzyszenia,
3) wypełnił deklarację członkowską, i
4) uzyskał rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd w terminie 45 dni od dnia wpływu deklaracji członkowskiej podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu jest ostateczna.
3. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są również jego założyciele.
4. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w Zjeździe Republikańskim oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) aktywnie wspierać cele Stowarzyszenia,
2) działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i brać udział w jego działalności,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4) postępować uczciwie w życiu publicznym, zawodowym i prywatnym,
5) wykazywać się koleżeńską postawą wobec członków Stowarzyszenia,
6) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
6. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia nie może należeć do organizacji, która dąży do lub realizuje cele sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
7. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i wypełniła deklarację członkowską.
8. Członkowie Wspierający mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia również na czas określony. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, a także termin udzielenia wsparcia, Członkowie Wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia i określają w deklaracji członkowskiej.
9. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
10. Przyznanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Zjazdu Republikańskiego, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
11. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki określone w ust. 4 i 5. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi nie posiadają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia o którym mowa w ust. 4 pkt 2. Ponadto, Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi mogą brać udział w Zjeździe Republikańskim wyłącznie z głosem doradczym i nie przysługuje im prawo do głosowania nad uchwałami Stowarzyszenia.
12. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
14. Do Członków Wspierających i Członków Honorowych ust. 17 Statutu stosuje się odpowiednio.
15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji, z chwilą otrzymania rezygnacji przez Stowarzyszenie,
2) wykreślenia przez Zarząd na wniosek Sekretarza w przypadku niewykonywania obowiązków określonych w ust. 5 pkt 1 i 2 przez okres co najmniej 6 miesięcy,
3) usunięcia przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum pięciu członków Stowarzyszenia w przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust.
5 pkt 3-6,
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
5) śmierci.
16. Członek Stowarzyszenia w stosunku do którego Zarząd podjął uchwały o których mowa w ust. 15 pkt 2 lub ust. 15 pkt 3, może w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu odwołać się do Komisji Rewizyjnej. Podjęcie przez Zarząd uchwały o której mowa w ust. 15 pkt 2 lub ust.15 pkt 3 powoduje zawieszenie w prawach członkowskich. Członkostwo osoby w stosunku do której Zarząd podjął uchwałę o której mowa w ust. 15 pkt 2 lub ust. 15 pkt 3 ustaje z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania lub nieuwzględnienia odwołania przez Komisję Rewizyjną.
17. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek powiadamiać Zarząd o każdej zmianie adresu do korespondencji. Pismo wysłane przez Stowarzyszenie do członka, zwrócone z powodu wysłania go na ostatni podany przez danego członka adres pod którym dana osoba nie mieszka, ma moc prawną doręczenia w ostatnim dniu terminu, w którym możliwe było odebranie listu poleconego przez tego członka.
18. Postanowienia ust. 17 stosuje się odpowiednio do zmiany adresu poczty elektronicznej.

Władze Stowarzyszenia
§ 4

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zjazd Republikański,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Zjazd Republikański
§ 5

1. Zjazd Republikański jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Zjeździe Republikańskim mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi mogą brać udział w Zjeździe Republikańskim wyłącznie z głosem doradczym i nie przysługuje im prawo do głosowania nad uchwałami Stowarzyszenia.
3. Zjazd Republikański jest zwoływany przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
4. Zjazd Republikański może obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę przybyłych członków Stowarzyszenia.
5. Zjazd Republikański podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.
6. Zjazd Republikański:
1) Wybiera Prezesa, Sekretarza oraz Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
2) Odwołuje poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd
3) wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej ,
4) wysłuchuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i decyduje w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium,
5) ustala wysokość składki członkowskiej,
6) może zmienić Statut,
7) może rozwiązać Stowarzyszenie,
8) decyduje w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
7. Zjazd Republikański zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
8. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zjazdu Republikańskiego, jeżeli:
1) Zarząd nie zwoła na dzień przypadający w terminie od 35 do 36 miesięcy po wyborze Zarządu
2) Zarząd nie zwoła Zjazdu Republikańskiego w terminie 14 od dnia otrzymania żądania o którym mowa w ust. 7 pkt 2,
3) Zarząd nie zwoła Zjazdu Republikańskiego w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji o której mowa w § 6 ust. 7.
9. Porządek Zjazdu Republikańskiego ustala organ zwołujący Zjazd Republikański, przy czym w przypadku zwołania Zjazdu Republikańskiego na żądanie o którym mowa w ust.
7 pkt 2, w porządku obrad Zjazdu Republikańskiego muszą zostać zawarte punkty porządku obrad wskazane w żądaniu Komisji Rewizyjnej.

Zarząd
§ 6

1. Zarząd składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów i Sekretarza. Liczbę Wiceprezesów oraz członków Zarządu ustala Zjazd Republikański.
2. Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz oraz członkowie Zarządu są wybierani na wspólną 3 letnią kadencję. Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym udział biorą dwaj kandydaci z najwyższym poparciem w pierwszym głosowaniu, a do wyboru wystarcza zwykła większość głosów.
3. Zjazd Republikański wybiera Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza oraz członków Zarządu.
4. W skład Zarządu nie mogą być powołane osoby które wchodziły w skład Zarządu w bezpośrednio poprzedzającej kadencji i nie uzyskały na Zjeździe Republikańskim absolutorium.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wchodzącej w skład Zarządu w trakcie kadencji, pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu powołują do Zarządu nową osobę w drodze kooptacji.
6. W skład Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie więcej niż dwie osoby powołane w drodze kooptacji. W drodze kooptacji nie może zostać powołany Prezes.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa lub więcej niż dwóch osób powołanych do Zarządu przez Zjazd Republikański, Zarząd jest uprawniony wyłącznie do zwołania Zjazdu Republikańskiego w celu uzupełnienia składu Zarządu albo odwołania dotychczasowego Zarządu i powołania nowego Zarządu.
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
9. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz (w stosunkach z osobami trzecimi) i w stosunkach z członkami Stowarzyszenia,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
5) realizacja celów statutowych i programu działania Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Zjazdu Republikańskiego,
6) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i ich składanie na Zjeździe Republikańskim,
7) zwoływanie Zjazdu Republikańskiego,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykreślanie, usuwanie),
9) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
10) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał dla Zjazdu Republikańskiego.
10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes wedle potrzeby, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zarząd może obradować bez formalnego zwołania jeśli obecni są wszyscy jego członkowie.
11. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
12. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie, w tym oświadczenia, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego, składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Sekretarz.
13. Mandat członka Zarządu wygasa z momentem:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby wchodzącej w skład Zarządu,
2) odwołania danego członka Zarządu ze składu Zarządu przez Zjazd Republikański,
3) odwołania Zarządu przez Zjazd Republikański,
4) rezygnacji członka Zarządu z zasiadania w Zarządzie,
5) wybrania nowego Zarządu przez Zjazd Republikański
6) upływu 36 miesięcy od momentu powołania danego Zarządu.
14. W umowie pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporze pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna
§ 7

1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Zjazd Republikański na trzyletnią kadencję.
2. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, pozostałe osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej powołują do Komisji Rewizyjnej nową osobę w drodze kooptacji. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie więcej niż dwie osoby powołane w drodze kooptacji. W przypadku wygaśnięcia mandatu więcej niż dwóch osób powołanych do Komisji Rewizyjnej przez Zjazd Republikański, Zarząd niezwłocznie zwołuje Zjazd Republikański w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, albo odwołania dotychczasowej Komisji Rewizyjnej i powołania nowej Komisji Rewizyjnej .
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybierany przez jej członków na pierwszym posiedzeniu. Pod nieobecność przewodniczącego lub w razie jego rezygnacji zastępuje go najstarszy wiekiem członek Komisji Rewizyjnej.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący wedle potrzeby, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Przewodniczący ma obowiązek niezwłocznego zwołania posiedzenia na wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu. Komisja Rewizyjna może obradować bez formalnego zwołania jeśli obecni są wszyscy jej członkowie.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej, chyba że Statut stanowi inaczej. Jeżeli
żaden z członków Komisji Rewizyjnej się nie sprzeciwi, może ona podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
7. Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje gospodarkę finansową Stowarzyszenia, w tym kontroluje działalność finansową Zarządu pod kątem legalności, gospodarności i rzetelności,
2) przedstawia Zjazdowi Republikańskiemu sprawozdanie obejmujące ocenę stanu majątkowego Stowarzyszenia, ocenę działalności finansowej Zarządu oraz wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
3) dokonuje wiążącej interpretacji Statutu większością 4/5 głosów w obecności co najmniej czterech członków,
4) wykonuje inne zadania przewidziane Statutem.
8. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z momentem:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej,
2) odwołania danego członka Komisji Rewizyjnej ze składu Komisji Rewizyjnej przez Zjazd Republikański,
3) odwołania Komisji Rewizyjnej przez Zjazd Republikański,
4) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z zasiadania w Komisji Rewizyjnej,
5) upływu 36 miesięcy od momentu powołania danej Komisji Rewizyjnej,
6) wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Zjazd Republikański.

Majątek Stowarzyszenia
§ 8

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1) darowizn,
2) składek członkowskich,
3) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
4) ofiarności publicznej,
5) spadków i zapisów.
2. Stowarzyszenie nie może przyjmować dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Zmiany Statutu
§ 9

1. Zmiany Statutu uchwala Zjazd Republikański bezwzględną większością głosów.
2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z momentem ich zarejestrowania w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 10

1. O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Zjazd Republikański większością 2/3 głosów na zgodny wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku rozwiązania majątek Stowarzyszenia przeznacza się na Fundację Republikańską zarejestrowaną w KRS pod numerem 9.

Pierwsze władze Stowarzyszenia
§ 11

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia jest uprawnione do ustalenia liczby członków pierwszego Zarządu, liczby Wiceprezesów oraz wyboru osób wchodzących w skład pierwszego Zarządu oraz pierwszej Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie „Republikanie” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 02.08.2013 r. pod numerem KRS .